djbravo

जन्मदिन मुबारक हो: 'హ్యాపీ ‌బర్త్'లో ..!

'మత్తువదలరా' ుల్ని ు ుడు ‌ . ుడాయన 'హ్యాపీ ు'తో ు ుకు ు. ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ , ‌ , ు, ులు ు ు। ులై 8న ుల ుందుకు ుకురాను ు ు।

प्रकाशित : 28 जून 2022 15:54 IST

मैं