andrethegiant

प्रकाशित : 22 जून 2022 01:05 IST

पाकिस्तान: ుకుతోన్న ‌.. ునకు

ు ు ుల

ईमेल: ‌పాకిస్థాన్ (पाकिस्तान) ు ు ున్నాయి. ుఖ్యంగా ‌ ులో (पंजाब प्रांत) ు, ులపై ులు . ుగైదు ులు ుతున్నాయంటే ుకోవచ్చు. ుగుతోన్న ులను ుకు ు ులు.. ు (आपातकालीन) ు।

ులో ుగు ుంచి ు ుు ుతున్నాయి. ులోని ు, ులపై ుల ులు . ుత్వంతోపాటు . ు ులన్నింటినీ ు ు ు ు ు ు ువంటి ు ుకు , ు, ులు, ులతో ులు ుతామన్నారు.

ుత్వం ుపెట్టిందన్న .. ులకు ు ున్నామని ు। ుల ులకు ున్నామని ు. ులను ు ు ు ున్నామని ు ు ు. ు, ుకోవడం .. ున్నానని ు। ురించి ుఖ్యతను ు ులు ు। ుక్తవయసు .. ుడు పర్యవేక్షణ ులకు ు।

मैंनवीनतम पढ़ेंविश्व समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं