freefireredeemreward

प्रकाशित : 27 जुलाई 2022 01:31 IST

मंकीपॉक्स: ‌ ుందా..?

h

नंबर: ు ‌ (मंकीपॉक्स) ‌ , (यौन संपर्क) ు (सौम्या स्वामीनाथन) ు। ుతుందన్నారు. , ు, ుఖాన్ని ు ుంపర్ల ుందని ు। ుల్లోనే (द्वि लैंगिकता) ుత .. ు ు ుు ుతోన్న .. 'ఎన్డీటీవీకి ుు ు।

ుతం ‌ .. ‌ ు ువేనని .. ు 16వేల ులు ు ు ుర్తించారు. , ుర్తించని ుల ువగా ు.

चेचक (स्मैलपॉक्स) चेचक नगर... 1980 ई.पी.सी. ‌వైరస్ు ుర్కొనే ు. ువంటి ‌ ుపు ు. ‌మంకీపాక్స్ ు

मैंनवीनतम पढ़ेंविश्व समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं