bucks

प्रकाशित : 22 जून 2022 16:12 IST

अफगान भूकंप: ‌అఫ్గాన్ ు ... ువగా ులు!

600 ు

ుల్: ు ుధవారం ుజామున ు ు . ుల ుగుతోంది. ుమారు 920 ు ులు ు। 600కిపైగా ుందని ు. ుమూల . ుగుతోంది. ులు ుతున్నారు.

ుకు , ు . 6.1గా . ున్న ు ు ుగడున్నాయిున్నాయి. ు ు ుకున్నాయి. ుపాయాలు ు ు . , , ు ు ు . ుున్న ు ుణ .

‌ ు: ‌ ు . ‌, ‌, ‌, ‌ ుంఖ్వా, ‌ప్రావిన్స్ ు ు ుకున్నాయి. , ుచేసుకోలేదని ‌ ులు ు.मैंनवीनतम पढ़ेंविश्व समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं