एसएसीकीविरुद्धडीएसीस्वप्न11विशेषताटीम

जोड़ा

मृत बेडरूम

रिश्ता

न मादा न नर

यौन इच्छा

लम्बी दूरीकारणों

मरम्मत करनाविशेषज्ञों

सलाहसुझाव

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।

मैंు ుసుకునేలా..

ుకు ు. ు ురదలో ుంచుతాడు. ుస్తకాల ు ుతాడు. ుల ు ు. ు. ులు ు ుల్లో ,गदर

ులో ుబంధం.. , ులకు 40 ు ుతున్నా ువురికీ . ుడు ు ులదీ , ు ుగా ు ు। ులోకి ుగుపెట్టేటప్పటికే

गदरमृत बेडरूम: 'కోరికలు' ుతున్నాయా?

.. ుకు.. ుకుంటారు.. ..? ు ుగు ుందుకు ు. ును.. ుల్లో ు ున్నారట. .. జీవితాన్ని ఆస్వాదించే....गदर

ుకూలత ..

‌నెగిటివ్ ును ు ుసరిస్తారేమో ుతుంది . ుక్తవయసు ుగుపెడుతున్నవారికి ుకూలతగా ున్నారు ుణుు.

गदर ? ు!

ు, ు . ుతాయి. ుబంధాన్ని ునర్నిర్మించుకోవడానికి ున్నారు ుు ుణు. ుడు....गदर

... ు ు ుగ్గా, ు. ువగా ుంది. ుకు ున్నారు ుణులు. ుతున్నారిలా...

गदरుస్తున్నారా?

ు ు ు ుకోవడం ుఖ్యం। ు ుకోవాలంటే ురించి . ుందే ు ుసుకోవడం ువగా ు. ురించి.....गदर

ుకోవాలి.. ... ు ుచ్చుకోకపోతే ు ున్నారు ులు. ు, ు ుబంధం ుస్త ున్నారు.

गदर


ున్నాడు.. ు?

ురికి ు. ుస్తూ ుంది. ు. ు ుతుంది. ువులు, ులు అంటుంటే ు ుంటుంది.गदर

..అమెరికాలో ులు ?