mostwicketsinipl

प्रकाशित : 06/07/2022 18:41 IST

.. ుతుగా ..

.. ు ు ు . ులుగా . ుతుగా ుకు ుంటే (చికిత్సలు/క్రీమ్స్‌/జెల్స్.. ) ు। -

. ు ులు . ‌, ‌ - ుందుగా ు ‌ (केगेल) ు . , , ుట్టూ .

ుందుగా ువంటి ు .. ుల .. ుకోసం ‌ ు. ులైన ు ుట్లు ుంది.


विज्ञापन

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।

मैं