oppof1

ు.. ు !

'నుు ు.. ుగు పెట్టడానికే ు' ుగేళ్ల . ుకి! .. ుకోలేదు. ..

गदर

ు ! ‌ , ు ు.. ు ు, ు। मैं...

गदर

ు ...

''లోకం . ున్నవిగా ు. ు , ుండానే . ుకే ు.

गदर


त्रिशाला दत्त : ు.. ు.. ..!

ుచేసునే ులు , ుపై ుతాయి. ువు , .. ు ‌స్ట్రెచ్‌ . ుల్ని ుకూలంగా ుడే ....


गदर

ు ురానుభూతి. ురూపంగా ుకోవాలని . , ుముళ్ల ుకను ుకోవడానికి ు ును . मैंगदर

ు ుసా..?