assamlottery

प्रकाशित : 04 जुलाई 2022 01:59 IST

विराट कोहली: ‌బెయిర్‌ ‌ .. ‌ ‌ ..!

‌ ుుతోన్న ు ు ు .. ుడా ி . ‌బెయిర్‌, ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ుకుంటూ ు ు. , ు .. ు ు. ు ు ుకొన్నారు. ుమణిగింది.

, ుచుపడ్డాడు. ుతూ ుకున్నాడు. , ‌బౌలింగ్ ుత ుకున్న ుు. ు ు ులు ు ుుు. ు ు ు। .. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ .. ుజారాలా ుతున్న ‌ు ..मैंनवीनतम पढ़ेंखेल समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं