सातामातामाताटाइमिंग

प्रकाशित : 07 जून 2022 02:37 IST

सुरेश रैना: ురాహు ుతంగాు ుతంగా ు:

समूह: ు ుల్లో ు 20ల ుతుందని ు. ు ులో ుకొస్తాడని ు. ువారంు ుంచి ు ు ుమ్రా ు ు ు. ‌ ు ుందు ు. ుల్ు ు ు ున్నాడు.

, 20 ుకు ుల్ ును ుు ుకెళ్లాడు. ‌సిరీస్ ‌టీమ్ు ు ు। 'రాహుల్‌ ు. ుడున్న ు . ుల్‌‌, ుజ్వేంద్ర ‌ ‌ ుకుంటారు. ు ు, ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 20 ‌లీగ్ . ుకు ుల్ు ు. ు ులో ుకొచ్చి ు. ు ుడు ు ుతున్నారు. ుడు ుంది' ు.

मैंनवीनतम पढ़ेंखेल समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं

मैं

मैं

मैं

मैं

मैं

मैं