लेवान्टवास्तविकसामाजिकअनुवाद

प्रकाशित : 23 जून 2022 01:17 IST

विजय माल्या: ‌గేల్ు ..

ు: ుల ుంచి .వేల ుణాలు ుకొని ు। ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ుడు , ుు ుకోవడం ుంది। ు ు ుకి ుకున్నప్పటి ుంచి . ‌ని ులోకి ుకోవడం ' ు. ుతం ‌వైరల్‌ . ు ుకు .

दिल्ली, चेन्नई शहर .. 2011 साल 2011 साल 2017 लखनऊ शहर शहर।। ు ునే 2013లో ు ు 175ని ుణెపై ు. 20 ‌క్రికెట్ ు ు.


मैंनवीनतम पढ़ेंखेल समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

‌ ‌ ‌ 20 ‌ 15వटीम इंडिया: ‌ ‌..


ు ు ుు ు ు ు ుంచి ు ువు ు ు ు ున ున్నారు...