battlefield2042

अपडेट किया गया : 03 अगस्त 2022 11:02 IST

क्रिकेट समाचार: ‌ 6, 6, 6, 6, 4, 6..

(ఫొటో ‌: ‌ ‌)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌] ‌ఓవర్ ు ులు ుు ు 34 ుగు ు. ‌ ుమ్‌ ‌ 15వ ుగు ులను ులుగా ు.. ు ు. ుతుందా ులంతా ుచూస్తుండగా.. ుల ు। ‌ఓవర్ 34 ుగు ుదైన ు ున్నాడు.

ుందు ుు ు ు ు ు ు ుు . ుడు ుచుపడి 36 ులు ు। ువ ు 34 ుగు ు .. ు।

‌బంగ్లాదేశ్ ు ు ు 20 ‌సిరీస్ు 2-1తేడాతో ుకుంది. ు ుల ు ుపొందగా.. ులకే ు ు ు ు .. ు 146 ుగులకే ‌ .

मैंनवीनतम पढ़ेंखेल समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं