बान्टरेसिंगटिप्स

क्रिकेट खबर

बटलर

जो रूट

:

ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।

मैं


विराट कोहली: ‌.. ుమ్మాకొట్టి ు

‌ ుుగా ు। ురోజుకీ ...


भारत बनाम पाक: ‌టీమ్ .. ులో ు ..!

‌ ు ుల్లో ుల్లో ు ు ులో ‌ ు ు, ‌ ‌, ‌


इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड: ‌.. ?‌ఇంగ్లాండ్ ుగుతోన్న ులో ు ు ‌ (19) ుల్లో ు...

विराट कोहली: ‌జోరూట్‌ ..


‌ .. ు ు ుకుంటే ...

टीम इंडिया: टीम इंडिया ును ుకు ‌టీమ్ ు ు . ‌ ులై 1 ుంచి ుంది. ుంచి ు ుతో ుरोहित शर्मा: ‌క్రికెట్‌ ు.. ుడు ‌ ుడే ుుపెట్టిన 20 ువకుు. ుమని ుు ు. . ువ్వు ుట్ు ు, ుడివి, ుట్ు ు. ు ులో ు .विराट कोहली: ు

‌ ున్నరేళ్లు . ు 2010 अगस्त 22 सितंबर मैंतैराक: .. ు ుగు ‌‌ఛాంపియన్‌(FINA वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप) ుధవారం ుచేసుంది.(ताज़ा खबर)सिनेमा समाचारशमशेरा: ుబలి, ‌కేజీఎఫ్ు 'షంషేరా' ‌!सामान्य समाचाररेलवे पुलिस: ‌ ుల ులు..व्यापार समाचार कार लोन: ు ుకు ు ున్నారా? ుందు ురించి ుసుకోండి..सिनेमा समाचारदिल राजू: ‌ ‌ఫెడరేషన్ ు ..सामान्य समाचारसीएम जगन: श्री जगन

ువ

महाराष्ट्र संकट: ‌टीम इंडिया: टीम इंडिया


आदित्य ठाकरे: .. ?