हैडकरेसिंगटिप्स

अपडेट किया गया : 22 जून 2022 14:51 IST

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: ుకు ‌ .. ుకోమని ు!

ుంబయి: ుతం (ఎంవీఏ) ు ుకు. ుఖ్యమంత్రి ు ు। ు ువడే ు ుస్తోంది. ుకు . ుత్వం ుకోవాలని ున్నట్లు ు ున్నాయి.

ు ు। 'రాష్ట్రంలో .. ు ుతోంది' ‌ ుకొచ్చారు. ుత్వం ుంచి ుకు ు ున్నాయి. ు. ు ు. ు ు.

ు ుతోంది:

'మాకు ు . ులు ుపుతోంది. ు ు ుతున్నారు. ుకే ుగుతోన్న ు ు ుమతించడం ు' ు। ు .. ు ులిచ్చారు.

ు। ు ‌గా ుధవారం ు ు ుపత్రికి ు ులు ు. ుతం ు ుున్నవారు ు ు ు.

मैंनवीनतम पढ़ेंराजनीति समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं