currentpsttime

प्रकाशित : 07 जुलाई 2022 02:11 IST

वेणु: ుకే ు : ు

‌ ‌: 'స్వయంవరం', 'చిరు ుతో', 'హనుమాన్ ు', 'హనుు', 'కల్యాణ ుడు', 'పెళ్లాం ', 'ఖుషి ుషీగా', 'చెప్పవే ుగాలి', 'గోపి.. ు.. ' ుగు ుు ుస్థిర ుకున్న ుడు ు (वेणु थोट्टमपुडी)। ు ు ు। ుమారు 9 ు 'రామారావు ‌ ' (रामराव ऑन ड्यूटी) (रवितेजा) ‌ . 29న ుదలకానుంది. ు ు ులు ుకు.

* ?

गदर: ు . , ు ు . ుల . 'రామారావు ‌ 'తోపాటు 'పారా ుషార్‌' .

* 'రామారావు'తోనే ‌కమ్‌ ?

गदर: ు ు ు ు ు ుు ు ుకోలేదు. 'మీరు ు. ుద్దాం' ుడు ుు ు. . ుచ్చట్లలో 'మీ ు ుకుంటున్నా. ు ' ు. ుమూడు ు ు , ుకు ుముందు . ుకోకుండా .

* ులో ుంది?

गदर: ుముందు ు ు. ురళీగా ుల్ ‌‌‌. ులో ు ులే .

* ురించి ?

गदर: ‌. ు. ు ు. ు ు. . ు .मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं