बाजीजीवितलॉगइन

प्रकाशित : 07 जून 2022 02:34 IST

सलमानखान: ుల్లేనప్పు ునీల్ు ు ుస్తులు ు: ‌

ుంబయి: ‌ ు, ుకునే ుడ్‌ ుడి ‌ ుడు, ుల్లో ుడ్ు ు ుు ులు ుర్తు ున్నారు. ‌ 3, 4 ుబాయ్ు 'ఐఫా' ుల ‌ ..

''సునీల్‌ ు ు. . ు ుగుపెడుతున్న ుల్లో ుస్తులు ుకు ుు . ుడే ‌మార్కెట్ , ‌, ు, . ుగోలు ులు ు. ు ు. ుర్తించిన ుగోలు ుమతిగా ు'' ు ు.

ురించి ుతూ.. ''బోనీకపూర్‌ ు.. ుస ుకాలం ు ున్న ుల్లో 'వాంటెడ్‌' ‌ ‌ ు. 'నో ' ు। , ుడ్‌ ు ుడిగా ‌ . ుక ుంటే ు ు. ుకంటే, 'మైనే ‌ ' ుదలయ్యాక ు ు ు ు. ుఖ ు ున్నట్లు .2000 .5 ుతానని ు। ు 'ఫత్తర్‌ ‌‌' ‌ '''

मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं