स्वप्न

अपडेट किया गया : 22 जून 2022 13:38 IST

गायक चिन्मयी: ు ‌

ు: ుఖ (चिन्मयी श्रीपदा) ు। ు ు , ుడు ుల్‌ ‌ (राहुल रविद्रन) ుల ులను , .. ''దృప్త, ... , ులు'' ుకొచ్చారు. ుల్‌ ుడు ‌‌ ు, ు ులకు ుభాకాంక్షలు ుతున్నారు. ు ు . ు.. ురించి ు ుటుంబాల్లో .. 2014లో ుగుపెట్టారు।

'అందాల ' (अंडाला रक्षसी) ుగువారికి ువయ్యారు ుడు ుల్‌. ుడ్ు ుల్‌.. ుండా ుడిగానూ ు. ుదలైన 'శ్యామ్‌‌శ్యామ్‌' (श्याम सिंह रॉय)లో ుల్‌ ు ులు . 'చి.....సౌ'తో ుడిగా ుకున్నారాయన. ు, ు ుడ్ు, ుడ్‌ ు ురమైన ు ు। ుఖ్యంగా ు ు ు ు ు ు. ‌ ు ు ు. 'బాయ్స్‌', 'శివాజీ', 'ఆరెంజ్‌', 'ఏ ', 'ఊసరవెల్లి', 'రంగం', 'ఎందుకంటే ', 'గోవిందుడు ', 'మళ్ళీ ు', 'మజ్ను', 'సర్దార్‌ ‌ ‌', 'గీత ', 'డియర్‌ ‌', 'మజిలీ', 'వరుడు ు' 'మేజర్‌', '96'


मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं