लोटसबेटिंगअनुप्रयोगरिजिस्टेशन

प्रकाशित : 21 फरवरी 2022 14:15 IST

संबंध: !

समूह: ుల్లో ు. , , ు ు ు. ు, ులను ుపుబ్బా ు . ులతో ు, ‌ ుల ు। , ుస్తుందని ు. .

'సీతా ‌ 'ని ుగులో 'గంగ-మంగ' ుతో ు। ులో ుకుు. ు ు. , ుఫ్ఫైవేలో ు. ుకు ''అలాగే ు. ు ు. ు. .50వేలు ువే. . ుకు ు . ులైనా '' ు. ుకంటే 15రోజు ుకుంటారని .

ు ‌. ు , .40వేలు ' ు ు ు ు। 'ఒప్పుకొనేది ు. ుకు ు ' ు . . 'అలాగే' ు ురోజుల్లోనే , .20వేలు ు। ''అమ్మో! ుకుంటే ుందు ? . 40వేలకు ుకొన్నా ుండేది. ుడు ు ు. '' ుకుు.

मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं