dattebayomeaning

प्रकाशित : 17 अगस्त 2022 02:09 IST

पोन्नियिन सेलवन: ‌ఫార్మాట్ ుదలవుతున్న !

ు: ు ుతుండటంతో 'పొన్నియిన్‌ ‌-1' ు ుతున్నాయి. ువల్‌ ‌గ్రాండియర్ ుతున్న ులకు ుభూతిని ుకు , ‌ ు . ులో 'పొన్నియిన్‌ ‌'ు ు ు ుదల ుకు ు ున్నారు. ుకు ులు ుగుతున్నాయి. ుదలవున్నున్న 'పొన్నియిన్‌ ‌' ు ుంది. ుదల ుందో ు మణిరత్నం (मणिरत्नम)। ‌(विक्रम), (कार्थी), (जयम रवि), ‌ (ऐश्वर्या राय), (तृषा) ులుగా ున్నారు। ుకున్న 'పొన్నియిన్‌ ‌' ు ుగా ుల ుందుకు ుంది. ు 30న ుదల ున్నారు.


मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं