आजस्वप्न11पूर्वावलोकनटीम

प्रकाशित : 25 जनवरी 2022 14:23 IST

,

शेयरचैट

तथा

गूगल समाचार

.

टैग:आदिएनटीआरटॉलीवुडकीर्ति चावला

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।मैंगुंडम्मा कथा: ,ఏయన్నార్ ..‌, ‌, , ున, 'గుండమ్మ '।गुंडम्मा कथा: 60 'గుండమ్మ ' ు ుసా?60ఏళ్ల ుండమ్మకథ ురించి ు ుసా?चिरंजीवी: ‌వెంకటేశ్ ుండేదన్న ‌ఇమేజ్ు , ‌, ు . ుడు ులు ున ుకోరు.विचित्र सोडारुलु: ‌ ుట్టాడు! ుడు ు ు ు ‌. ‌ ుల్లోనే ు ుు , ు: ుచూరిుడి ు, ులోని ు , ుడే ులు ు ,‌ ుదరదు.. ు ు! ుందుగా ‌. ుడి ు, ుల ు, ు ు.

राउडी इंस्पेक्टर के 30 साल: ు పంపిస్తేనే ‌ !

‌ు, ు ు ు . 'పోకిరి', 'బిజినెస్‌బిజినెస్‌' ు ు ుల ురిపించాయి.एनटीआर: ు ు ?


ులోనే ుకే ‌ ురులేని '