लोटसपुस्तिकारिजिस्ट्रेशन

प्रकाशित : 06 जून 2022 22:54 IST

* .. ు ురయ్యాయా?

:

ు ు. ు ుటుంబాల ు . . ు ు ు।

* ు ు ు। , ుడు ు ున్నారు ?:

ు ‌ ు ు, ు। ు . 30, ई. 40 ువ ు ు। ‌ ు ు ుకోవచ్చు. ుకే ురించి ు. ు ువగా ు. ుమున్న ుబాటులో .

* ?:

ుకు . ‌కంటెంట్ు ులే . ు 'పుష్ప' ుకుంటే.. ుల్లో . ులంతా ు. ుకుంటే ు।

* ు ుండనిపించిందా?:

'జై ‌' .

* ుపరి 'దసరా' ురించి ..?:

25 . ‌పవర్ుల్ు h . ుడు.

* ున్న ు?:

ుతం 'మీట్‌ ‌' ుతోంది. ుగా ుంది. ు . ‌ 'హిట్‌ 2' अन्य। ‌ ‌సిరీస్‌ు .

मैंनवीनतम पढ़ें

सिनेमा समाचार

तथातेलुगू समाचार

मैं

 पर हमें का पालन करें

फेसबुक

,ट्विटर

,

instagram,

कू

,शेयरचैट

तथा

गूगल समाचार.


मैं'జెంటిల్‌‌ 2'ుతున్నా:टैग:तेलुगू समाचार

सिनेमा समाचारटॉलीवुडनानीसाक्षात्कारपूर्व सुंदरानिकी: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।मैंएमएस राजू: ుకున్నా ుకున్నా: ుమంత్‌ ‌, ువు, ,నువ్వొస్తానంటే ..సినిమాల ు ‌ ు ు..అద్భుతమైన ున్నాయనిపిస్తు. ు ు ు.जमुना: ు ురు: ున ుండమ్మ .. ు ు, ు, , ు ుకు వస్తాయి. ు, ు ు.. , ున , , ుండక్క ు ుంది।विराट पर्व: ుకే 'విరాటపర్వం' ' , ుడిగా ుు ుకు ు ుగుల. 'విరాట ' ు.कलाकार बनर्जी : ‌ ు: ుడు

राजशेखर: ుగిసిపోతుందనున్నా: ‌రాజశేఖర్

। ున్నారు.राम गोपाल वर्मा: ు ు :


ుకోవాలని . ుకంటే ు . ుడు , ుడు ు ులు, ు ..