किल्केनीकेविक्रेतकेलिएभूमि

प्रकाशित : 31 मई 2022 15:20 IST

विक्रम: ‌కమల్‌ 'విక్రమ్‌' ు +శాటిలైట్‌ ‌?

समूह: ు ుడే . ‌కమల్‌(कमल हासन) 'విక్రమ్' (विक्रम)। ులుగా ుతెచ్చుకున్న ు ుపతి(विजय सेतुपति), ‌ ‌(फहद फासिल) ుండటమే ుకు . 3న ుల ుందుకు ుంది. ుగ్గు ు ులు ుండటంతో ు ు ు ు ుతున్నాయి. ుంచి ుక్సింగ్ు , ున్నట్లు . ‌ 'మేజర్‌', ‌ 'సామ్రాట్‌ ‌'

ుడ్ు ు ుతోంది. , ‌ ‌ ు ు ‌. ు .200 ‌ .110 ు। +శాటిలైట్‌ ‌ .90కోట్లు . ‌మేకర్స్ు ు ు. +హాట్‌ ‌ ుకున్నట్లు . ువడాల్సి . ుధ్‌ ‌ ున్న ు ు ు‌, ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ుగు ు ు .

मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं