गोड़ीरेसिंगटिप्स

अपडेट किया गया : 09 जून 2022 02:03 IST

instagram

,कू

,

शेयरचैट


तथा

गूगल समाचार.


ుగ్గు ుద్దుగుమ్మలు.. ునా ‌ ు.. ు ు.. ులకు ుల ! ు, . ‌ ‌ .. , ‌,ు.. ు! ుడ్‌ ‌ ు ున్న ‌ . ుతం ుదల‌ ు .. ుల్లేక ు ు! ుడ్ు ు ుమార్ు ుస్తోంది ు ు ుభవం ురైనట్లు ుస్తోంది. ులు 'సామ్రాట్‌ ‌' ు...‌ ‌ 'ఓం' ‌ ‌ ‌ ుడిగా ుతున్న ‌ 'ఓమ్‌'। ‌ ు ుు ుు. ులో ‌ ున్నాడు. ుదల ు. ుకుని ుతుంది.आईफा: .. ుదాబీలోని 'యస్‌ ుు 22వ ులపాటు ు ు ు, ‌शारुख खान: ు 'జవాన్‌'గా ున్నాడు ుక్h ‌. ుగానే ుక్ ున్న 'జవాన్' ుు ు ు। ులో . ‌ ‌ు ుదల . मैं-అల్లు ున్ ు! ుస్తకాల్లో ు ు ుల ురించి ున్నాడ ుు ు ుమార్‌. ు ుడిగా ున్నుఖ్h - h ..! ుఖ్‌ ‌, ుతున్న . ుడు. 'జవాన్‌' ు ు ు . ుదల ున్న ‌టీజర్‌

पृथ्वीराज: ‌అక్షయ్ుమార్ 'సమ్రాట్ ‌' ‌.. ుకంటే..!

    ‌ ుమార్‌ 'సామ్రాట్‌ ‌'। ు ు ున్నారు. होम पेजसलमान खान: ‌సల్మాన్ు ు..!


    ుడ్‌ ‌ ుు ు ుు ు. ుఖ , ‌ ‌ (28) ురైన ..