minecraftapkdownloadv114.42free

प्रकाशित : 17 अगस्त 2022 01:52 IST

,

शेयरचैट

, तथा

गूगल समाचार

.

टैग:



धनुषश्रीटॉलीवुडश्रीमानकॉलीवुड

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।मैंटाइगर श्रॉफ-दिशा पटानी: ‌‌రూమర్స్ ు! ు ుగా ున్న ‌ష్రాఫ్(टाइगर श्रॉफ)‌, दिशा (दिशा पटानी) ు..अल्लूअर्जुन: .. ు ుందుకొస్తే ు.. .10 ు ..! ‌‌ ు ున్‌ (अल्लू अर्जुन)... 'పుష్ప' ులారిటీ . ‌క్రేజ్ ుకుని ు ు ుకుకు .....‌ .. ున్నా ‌ఫ్యాన్స్ ుడ్‌ ‌ ుు ుు ుు ుడిగా ుుు. ుదల ున్న ‌ 'లాల్‌ ‌ ' (लाल सिंह चड्ढा) ుంబయి ...इलियाना: ‌స్టార్‌ు ..? (इलियाना) ు ుస్తోంది. ుడ్ు ుడితో ‌‌ ...वेंकटेश: ురూ? 'ఎఫ్‌3'తో ు...తన ు ు। .श्रीनिधि शेट्टी: ‌ .. ు ుకొన్న 'కేజీయఫ్‌' ..!

'కేజీయఫ్‌'తో(KGF) ు .. ుర్తింపు ుకు (श्रीनिधि शेट्टी)। 'కేజీయఫ్‌' ‌సక్సెస్ ు ుడ్‌ ‌ ‌ (विक्रम) ...

'ఎఫ్‌3'తో (F3) ు ు ుడు ుణ్‌ ‌ (वरुणतेज)।विजय सेतुपति: ుఖ్‌ ‌ఖాన్ు ‌విజయ్ుపతి.. ?


ు ులు ు ుకున్న ు ుల్ని ుకుంటారు. ు ులను ుకుని ు ు. ు ుల్లోనూ ుల్లో ు ు.