पश्चिमइंडिसबीपवीडियो

प्रकाशित : 10 मई 2022 12:48 IST

चिरंजीवी: 'గాడ్‌ ‌' ుదల ‌ ?

स्थान: (चिरंजीवी) ుడిగా ‌రాజా ుతున్న 'గాడ్‌ ‌'। ుడ్‌ ‌సల్మాన్‌ ుు. ుపున్న ు ు ుతోంది. 'గాడ్‌ ‌' ుతం ‌-చిరులపై ు ున్నారు. ులను ుందని . ు ులో ు ు ు ున్నారని . ుకగా ు 12న ు ుల ుందు ుకు . , ుంచి ువడలేదు. , ‌ ున్న ు ‌ ‌ ‌.బి.చౌదరి, ురేఖసమర్పిస్తున్నారు. 'లూసిఫర్''(लूसिफ़ेर)‌రీమేక్ ుతోంది.

मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं