आजdvevslshमिलाना

प्रकाशित : 14 मार्च 2022 17:24 IST

राजशेखर: 'డాక్టర్‌ ‌ ‌ ‌'

कोड: 'యాంగ్రీ ‌యంగ్‌'గా ుగు ుర్తింపు ుకు ుడు ‌. ుఖ్యంగా ు ుతంగా ు ుకున్నారు. 'శేఖర్‌'చిత్రంతో ులను ుకు ు. ‌ ు ు. , 'అంకుశం' ుల్లో ు ుకున్న 'అల్లరి ుడు'లో ుడిగా , ు ు। ు 'ఎందుకు ‌ ‌' . , ుడు ు ు. ు ు.

'అల్లరిప్రియుడు' , ులోని ు . ''ప్రభుదేవా ుు . ు ు ుు. ు . , ుదేవా ుడూ ు. ులకు, ‌ ు ు. 'ఆయన(రాజశేఖర్‌) ' . ు 'డాక్టర్‌ ‌ ‌' ు'' ులు ుు ు ‌!

मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं