न्यूकैस्टलविरुद्धtottenhamसिरसिरपर

प्रकाशित : 05 जून 2022 02:39 IST

9 घंटे: ుగు ‌ '9అవర్స్h'

ుతం ులను ు ు ు ు ు ున్నాయి. ు ుతున్న ుు ున్నాయి. ుదలైన ుగు ‌ ‌ '9గంటలు'(9 घंटे) . ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ,

ులో ుభవిస్తున్న ుగ్గు ు ు ు ు ు ు ుంచి ుని ు ు। ుగ్గు ు ులుగా , ుు 'ు ు ుుగా ు ు ుు ు ు ు. ు ులు , ు ులో ుకుంది. ు ు ుంచి ? ులకు ? ‌రోల్‌ ‌ ుు ుకున్నారా? '9గంటల' ు ులో ? h , ు

, ‌ ుమార్‌, ‌, , ుత్ుమార్ు, , ‌శ్రీతేజ్ ు, , ‌ '9గంటలు' ుమారు 30 ు ‌ . ‌వీకెండ్‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ अन्य​​​​​​​​​​​​​ ు ుండా ుు ు ుు ు ుణంలో ు ు ుండా ుటుంబమంతా '9అవర్స్‌'ను ుంది.


मैंनवीनतम पढ़ेंसिनेमा समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं