bucks

प्रकाशित : 27 जुलाई 2022 01:18 IST

केरल: ుత్వం .. ‌లోని 66మంది ుల

ువనంతపు: ు ుంచి ుదలైన ుత్వం ుకు. ుతో ుస్టేషన్ు 66 ులను . ు ు .. ులపై ుత్వం ు ు ుమందే ుగ్గు ులను .

‌కొయ్‌‌ ువాత్‌ (42) ు.. . ుకున్న ులు.. ుకుని ుు ుకున్నారు. ు ురైన ుు ులు . ుదల ు. ులు సమీప ుపత్రికి .. ు ుగా ులు ువీకరించారు.

, ు ురైనా ులు ుకోలేదని.. ుపత్రికి ులు ు। ు ుపై ుతూ ు, ు . ుల ు ు . ులపై ుత్వం ు ుకుంది. ుతో 66 ులను .. ు .

मैंनवीनतम पढ़ेंभारत समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं