wt20

प्रकाशित : 01 अगस्त 2022 02:03 IST

एनआईए: ు ులు ..

: ు (NIA) ు ులు . , ుజరాత్, , ‌, , ‌మధ్యప్రదేశ్ (ISIS) ు 13 ు . ​, ుర్.. ు, ుమ్ ుర్.. ‌బిహార్ .. ుల్లో ు, ువు ుకు ులు ు। ు ుు ుమోటోగా ుకున్న 25న ు ు ు .. ు .

ున్న ుు ుల్లో ు ుకు ుస్తోంది. ులు .. 30ఏళ్ల ు ు . ు ుల్లో ుగ్గురిని ుప ు ు ున్నామని ుజరాత్ ​. ులర్ (పీఎఫ్‌ఐ)తో ుర ు .

ులు . ులపై ుు ు ులు . ువనంతపు ువులు, ు ు ుకు ులు ు। ‌ ‌పీఎఫ్ ుురి ులు ులు ు ు ుకున్నారు.

मैंनवीनतम पढ़ेंभारत समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं