bngvszim

अपडेट किया गया : 04 जुलाई 2022 16:17 IST

इंडिगो: ు ులు 'సిక్‌సిక్‌'..! 900 ులు

ుఖ (इंडिगो)లో ుచేసుంది. ు (केबिन क्रू) ు (55శాతం) ు ‌సిక్‌లీవ్ . ‌ఎయిర్‌ ులకు ు ుస్తు . ు 900 ులపై ు ువీకరించింది। .. एयर इंडिया (एयर इंडिया)

ుఖ .. ు 1600 , ులను . , ున 45.2శాతం ులు ు . ు ు ున్నాయి. ుణ్ు ుమార్ు ు. ు. , ు. (77శాతం), ‌ h (80.4శాతం), విస్తారా (86.3శాతం), ‌ (88శాతం), ‌ఎయిర్ (92.3శాతం) ు ులను .

, ‌ ు 27న ుకున్న . ు . ులో ు ు ు ు .


मैंनवीनतम पढ़ेंभारत समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं