snapdragon

प्रकाशित : 03 अगस्त 2022 20:56 IST

शीर्ष दस समाचार @ रात 9 बजे: ు.నెట్‌లో ‌ 10 पोस्ट

1.ుగులాంటి ు

.. ుగు ు , ుమ్మల ు ులతో అన్నారు। ులు ుండా ుకోండని ు ు। ుమ్మల ు ు। ుడు , ు ు।

2.5జీ

ుఖ ‌ఎయిర్‌ 5జీ ు . ు 5జీ ు ుకొస్తున్నట్లు . ు ‌, , ‌శాంసంగ్ ుకు . ు ుకు ‌, ుల ుంచి . ుంచి ు ుంది.

3.‌!

ులో (नेशनल हेराल्ड) ుమతి ుండా . ులు ుండా ుకు ు ు ున్నాయి.

ు ు ుకెళ్లింది. ‌ ‌గేమ్స్‌ ‌‌‌ 3-2 ‌ -ఏ ును..मैं

नवीनतम पढ़ें

सामान्य समाचारतथा

तेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करें

फेसबुक

,ट्विटर

,

instagram,

कू

,शेयरचैट

, तथा


गूगल समाचार.

मैं

शीर्ष दस समाचार @ 1 अपराह्नशीर्ष दस समाचार @ शाम 5 बजेटैग:तेलुगू समाचारमुख्य समाचार

शीर्ष दस समाचारशीर्ष 10 समाचार: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।मैंकेरल: ు.. ుత్వ ువు , ుమారుు ుమారు .. ‌ ుకు . ువు ువ ుకున్న .. ు ుత్వ ువు .....RGUKT: ుల్ు .. ులు ! ‌ ుత్ . ుంచి ుల్ ......पिकनिक: .. ుకుపోయిన 14 ు.. ుండి ు ుునేందు ు ుు ుగు పెట్టారు। 14 ు ుకుపోయాయి.........तेलंगाना समाचार: ుల్‌ ు ుల్‌ ు ుచేసుంది. 21న ుల్ు .....

भारत समाचार

अपराध समाचार: ‌ ‌ .. ుంచి !सिनेमा समाचार


आमिर खान: 'కేబీసీ'లో ‌ ‌.. ుచుకున్నారంటే?