ipllivetv

प्रकाशित : 01 अगस्त 2022 03:33 IST

ు ? (01-08-2022)

-

ుంది. ు . ులు . . ు ు. ుర్గా .

ు ుంది. ుకు ు ు . ుంది ుర్గ .

ుకూల ున్నాయి. ు ుతారు. ులలలో ుందడు ుతుంది. ువుల ు. ు ుంది.

ు ుకు. ుంది. ుంటుంది

ులను ుకు ుగు ుు. ుద్ధిబలంతో ు ులభంగా ు ుతారు. , , ు। ు ు ుంది.

ున్నాయి ుమిత్రు ుపుకొని ు ుగుు. ు ుంగిపోకుండా ుందు . ుకుంటే . ుర్గ .

ుభ ు. ుందుకు ులను ు. ువులపై ు. ుబ్రహ్మణ్యస్వామిని .

ుద్ధిబలంతో ు ు. ుల ు ుకుంటారు. ుటుంబసభ్యుల ుంది. ు.

ున్నాయి ుండా ు. ు ుగుతాయి. ు ుతుంది. .

 

ున్నాయి ు . ులు . ు. ుతుంది.

ుల్లో ు. ు ు. ుటుంబ ుకూలంగా ుంది. .

. ుకున్న ుతుంది. ుఖ్య ురోగతి ు. ుపుకొని ుకుంటారు. ు ుంది.

मैंनवीनतम पढ़ेंसामान्य समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं