बंग्लादेशविरुद्धस्रीलांकामिलानेकीपूर्वावलोकन

प्रकाशित : 15 मई 2022 01:57 IST

आरत्तु: ు .. !

‌రన్ ుంచి ుడి

‌ఇంటర్నెట్‌ : ువనంతపు ... .. ు , ుంది। ుసార్లు ు ు ు ..

ుంచి ుద్రతీరానికి..

ు ు ుంచి ుముఖం ు ుతుంది. ు ు. ుందు ుంచే ుతోంది. ున్నారు.

'ఆరట్టు'

ు (అభిషేకం)లో ుని, ుంది. ు ు ు, ‌ ు ు. 5 ు ుతు 6.30 ు ుతుంది. ుగు ు ురోహితులు, ‌ ుటుంబీకులు ున ు। ుందుగానే ు ు ు . ‌సీఐఎస్‌‌ ుమతిస్తారు. ుడ ులందరిపై ుణ ురిపిస్తూ ు ు। ుకుంటారు.

ుణాళ్‌ ుంచి

1932లో ు। ు ుందు ుంచే ుంచే ుతుండేది. ులుగా ు ు ుగా ుకు ులిచ్చారు. ుతోంది.

ుగంటలపాటు

ుగంటల ు ు ు। ులు ుందుగానే ు ు ు ు ు ు। ు ు ు ుకుంటాయి.

అత్యంత అత్యంత ఆలయం ఆలయం

ుపొందింది. ు ు ు ుగ . ుు ు ు ు ు ు ువ ు ుకోలేదు. ు ుడి ులమని ు ుపుంది.

मैंनवीनतम पढ़ेंसमझाया समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं