choiminho

अपडेट किया गया : 05 जुलाई 2022 09:16 IST

डबल बेडरूम: .. ు పడక ుల ు!

ుల ులు ుతోన్న ు

ు, ‌; ‌ుడే, , ‌‌

ు ుల ు

''పేదలకు ుత్వం ున్న ు ుల ు , .. . ుతున్నవారిపైనా, ు ుకుంటాం.''

ులు ులకు ుతున్నారు. ులకే ు ుల్‌ ు ుతున్నాయి. ులు ు ున్నారు.

ుతున్నారంటే

* ‌జీహెచ్ ు ుల 2016లో . ు 5 ు ుత్వం ులకు .

* ు ుల ుల ు ుదరదు। ువల్ల.. ుగోలుదారు రూ.100 ు ుపై ుకుని.. ులు, వారసుల ు ుకున్నారు.

* ుల ు ులు, ులు ఏజెంట్లుగా ు, ుగోళ్లను ున్నారు।

ుగోళ్లు

, ‌, ‌

.. ురికివాడలో +5 840 ు ు। 568 ు ులకు ు. 15 ు ుకున్నారు.

‌ఖైరతాబాద్ ‌ఐమాక్స్ు ురుగా.. 210 ు ు. .17-20 ున్నారు. 10 ు ు.

ుకు ు

* ులు, ు, ు, ు ు ు ు ున్నారు.

* ు .

* ుగు ుగుతో ుకుపోలేక.

* .

* ు,


मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं