onpassivelogin

अपडेट किया गया : 22 जून 2022 17:19 IST

अपराध समाचार: ‌ ... 10మంది ు

नंबर: ‌ ‌రైల్వేస్టేషన్ 10మందిని ులు ు ు। ులు ు ులు ు ు। ులో ుందు ుపర్చారు. ‌ ‌ ులను ు ుకి ు. 10మందిలో ుగు ు ు ు ు ు ుస్తోంది. ులో 2గా ు ు ులో . ు 45 1గా ుసూదన్ు ులు ుర్తించారు. ు ‌పృథ్వీరాజ్ ు ులో ుర్తించారు.

ులు ు ులో ులుగా 17వ 8గంటలకు ు ు। ుతంగా ు ు, ు ు ుందని ుల్లో ు ు। ు, ‌ ుల్లో ులను ుణ్నంగా ులు ు ున్నారు. ు ులో 55 ు ు. ుల ుబ్బారావ ుతో ు, ‌కరీంనగర్ు ‌ఇనిస్టిట్యూట్ ుడు ు ు ు ుబ్బారావు ున్నారు ుు ుు. ు ులో ుల ు ు। ''17వ ుల ుబ్బారావు ున్నట్టు ుల . ుల ుబ్బారావు, ‌ ులకు ు। ులకు ువు ు ు'' ుు ు ు.


मैंनवीनतम पढ़ेंअपराध समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं