आजबाजाररेसेनपरिणाम

अपडेट किया गया : 07 जून 2022 13:05 IST

अपराध समाचार: ‌హైదరాబాద్‌ .. ులు ..

‌ ‌‌ ‌జూబ్లీహిల్స్ ుందే ుగురు ుు ‌గ్యాంగ్‌ ు ు ులు ు. ు ు ుగురిని ు ు. ుల్లో ు ు ు ుస్తోంది.

.. ు ు ు ుకున్నారు. ు ు ు. ు ులతో ుణానికి ు. ు ు ు ులు ుమానిస్తు. ుటుంబసభ్యు ుణుదగ్గరికి ుకెళ్లారు. . ుటుంబ ులు 30న ులకు ు ు।

ు: ులు
ులు .. ''స్నేహం ుతో ు ులు.. ున్నారు.. ు ుల్లో ు. ుతో 30న ు ు . ు. ుల్లో ు ు, ుగ్గు ువకు ు ు'' ు।


मैंनवीनतम पढ़ेंअपराध समाचारतथातेलुगू समाचार

मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं