anushree

अपडेट किया गया : 03 अगस्त 2022 08:11 IST

तेलंगाना समाचार: ు మింగేసిన ుమానం

ుణ

ురులుల ు

ు, ుడే: ుమానం ుభూతమై ు ుకుంది. ు ు ుందే ు ు ు ుగిసిపోయాయి. ు ురు ు ు ుకున్నాడు. ుమకొండ ులో ుచేసుందిు. ులు, ుల ... ు (26)కు ు ుమార్తె ుష్పలీల (19)తో 17న . ‌ు ుడు, ు. ుంటారు. ుంచే ుష్పలీలపై ుమానం ుకున్న ‌ , ు। ులకు ుకు ురుల ు ు।

..
ుషుల ు. ుష్పలీల ‌ఫోన్ ులతో ుతోందని ుమానం ుక ు ుు ువ ు। ు. ుఉపక్రమించాక . ువాత ురుగులుమందు ుకున్నాడు. ుగుపొరు ు ు ు ులకు ు। ుమార్తెను ుకు ుు ుు ులది. ువు ు ున్నవారికి ులు ుకుని ుండెలవిసేలా ు.

मैंनवीनतम पढ़ेंअपराध समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

गदर... ‌ ులశాఖ ుఠా . ుత్వ ుఠా ు ు ుత్వానికిतेलंगाना समाचार: ‌జీవన్ు ుగు !


ుడు ు‌(43)ను ుతో ుురి