todaycricketmatchipl

अपडेट किया गया : 06 जुलाई 2022 17:53 IST

आईटी रिटर्न: ులు ? ువులోగా ు ుంటే..?

‌ ు: ు ు ు ు ువు . 2021-22 ులంతా ు ులను ులై 31వ . ువు ు ుదారు ుసు ుంది. ుంది..? ులు ు ుకోవాలి?

ులు, ులు ులోగా..

ు ు .. ు ుదారులను ులు ు ు ు ు ు . .. ులు, ులు (వీరి ు ‌ ు) ులై 31లోగా ులు ు . , ుటు (हिंदू अविभाजित परिवार HUF) दिल्ली 31నే ులు . ు ు. ు ుదారుల్లో ువ .

ు ువు

ు, ుల ు ు ు ు ు ుంది. ువల్ల ు ులు ుకు ువు ు. ు ు ు ుకు ు 31 ు ువు . , ు ు ు 92ఈ ు ుంది. ు ుదారు ు ు ు ుకు ు 30 ు ువు .

(ఇదీ : ? ుమెంట్లు ుకోండి..)

ువు ..

ువు ులు ు ుంది. ు ుంది. ుసుతో ు 31 ు ులు ు ుకోవచ్చు.

* ు .5లక్షల ుడు . 5000

*ు .5లక్షల ు .. ుసు .1000

*.. ు ుదారు ‌ 234ఏ ుంది।

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

*ు ు ుు ు ు ుకోవచ్చు.https://www.incometax.gov.in/iec/foportalుగా ు ుు ుు.

*‌నంబును .

*-ఫైల్‌ు 'అసెస్మెంట్ ‌సంవ‌త్స‌ 2022-23' ుకోవాలి.

*

*ులు ుు ుు ుు ుు

*ు ు ు ు.

* ు ుకుని, ుు ుంది. ుు. ‌దాఖు -వెరిఫికేష‌ ు. 120 साल पहले ుున్నారో ు ు

मैंनवीनतम पढ़ेंव्यापार समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं