keralablastersnextmatch

प्रकाशित : 30 जून 2022 16:15 IST

आधार कार्ड: आधार कार्ड

ుత్వ ు, ుత్వ ు, ుత్వ ు ు ు ుఖ్యమైన ు । ులో ు ుకు ‌ . , ు ులు, ‌ఆన్ ు ురవుండడం . ు ుండా ులకు , ‌ (యూఐడీఏఐ) ‌మాస్క్ ు .

ులో, नंबर 4 ు . नंबर 8 नंबर 'XXXX - XXXX' ును ు ులకు ు, ుర్వినియోగం ుండా ుంది।

...

  • मैंవెబ్సైట్, ‌డౌన్ .
  • / /ఎన్‌ఎన్‌ ‌ు ుకుని, ‌మాస్క్ .
  • ు ు , .
  • ుడు ు ‌ ు ుంది.
  • ు , ‌డౌన్ . ‌మాస్క్ ు ు ుుంది.
  • ‌మాస్క్ ుులో ుంది. ‌పాస్ ున్నారు.
  • ు ‌డౌన్ -మెయిల్‌ ుంది. .
मैंनवीनतम पढ़ेंव्यापार समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं