bridgestonetyres

प्रकाशित : 07 जुलाई 2022 02:15 IST

अमेज़न प्राइम डे सेल: ు ు .. ులపై ు!

अमेज़न प्राइम डे सेल: ు ులకు ుడ్‌‌. ‌ ుకొస్తోంది. (अमेज़ॅन प्राइम डे सेल) ు . ులై 23-24 ున్నారు. ‌ు, ‌ ులు, ు, ుస్తు, ‌ ులు, ‌ఫర్నిచర్ ువు ‌ ుు ు ‌ . ులై 23 12 ుంచి 48 ు ు. 400 ు 30వేల ులను ున్నట్లు ‌ . , ుుు 10

‌సేల్ు . ులో ‌మొబైల్స్ 40 ు, ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌పై‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ుపాయం . ‌ , ‌, ు, ు ువ ు ున్నామని ు.. ‌ ు ు . ు . ‌ ు ుకోవాలంటే .179 .


मैंनवीनतम पढ़ेंव्यापार समाचारतथातेलुगू समाचार

मैंपर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैट, तथागूगल समाचार.

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं