apnaapk

,

कू

,

शेयरचैट

तथा

गूगल समाचार

.


'ఇటీవల ు .. ుత్వ ు . ుల , ుురభి ు 'సురభి' ు (73) ురు ుమూశారు. ు ుండె ‌ . मैंअन्यువుదీరిన ుడుుమల ుపతి (తితిదే) ువారంు ుకట్ట ు .. ుకోవడం ుప్రీంకోర్టు ‌ मैंుల ు (పీటీడీ) ులకు ు । ు,'నగర ' , ు.. ులు ుంతలమయమయ్యాయి. ు, ు ుల ు ున్నాయి.... ుణాలు

ుకునేందు ు ు ులు ుకోవాలని, ువ ు ుఖ్యమంత్రి ు ు ు। ుగుతున్న

    ‌డీఏ ు ుతుంది?‌ ుు, ుత్వానికి ‌ ుంచి ుడు ు ుందని ు