स्लेब्रिटीक्रिकेटलिग2011

प्रकाशित : 07 जून 2022 05:16 IST

77

ు, : ువమంది ులు . , , ులను ువమంది ు। 67.26 ుకాగా.. ులైనవారిలో 76.70 ులు 360 ువ ులు ు। 16.79 , 6.49 ు. ుగోదావరి 32,310 60 ులు .. ులో 16,329 ు। ుల ు. ులు, ులపై ు .. ుపాయాలు, ులయ్యారు ు ు.

शहर 20లోపే..

ులు ువగా ుు ు ు ు ునేందుకు 20వరకు ు। ుకు . 500 ున ుంది. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

* ‌, ుు ుు .వెయ్యి ున . ు ు ులు ు ు ు. ు ు ుు ులోులో ు. ులను .


मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

    : ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


    मैं