rrvsmiमेलपूर्वावलोकन

प्रकाशित : 07 जून 2022 03:57 IST

ులో ుత్ు

ుగోలుకు ుు

ు, ు: ు ుంచి ుత్‌ ుత్ ు . ులో ుల ు ుత్ (సాయంత్రం 6 ుంచి రాత్రి 10 ు) ును ుదుత్పత్తి ు (పీపీఏ) ుదుకోవాలని ుు . ు (ఒక్కో ‌ 15 ు) ుందుకొచ్చే ు ున్నాయి. ు (మనకు ుడు తీసుకున్న ుత్ును.. ుడు ఆయా ు ుబాటు చేయడం) ున్నాయి. ుగు ుత్ు ున్నట్లు ు। ు ు ు ు ు ుంది. ‌సీజన్ ుత్ ుగుందనిుందని ు ున్నాయి.

ుబాటులోకి

ులో ుకొచ్చారు ుంచి ుకొచ్చారు. 29న ులో ు ‌ ‌ ‌. 800 ున ు 8 ుల ు . ుత్ ు। ుమారు 350 ుత్‌ ుబాటులోకి . ుు ుబాటులోకి ుతుందని ులు ు।


मैं पर हमें का पालन करेंफेसबुक,ट्विटर,instagram,कू,शेयरचैटतथागूगल समाचार.

टैग:

    : ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


    मैं