बहुतरेसचयन

instagram

,

कू

,

शेयरचैट

तथा

गूगल समाचार

.


ుండా, ువంటి ుండా , ుపు , ుగు... ుఖమని ుంటారు. ుఖమా... ుణ ,मैं ుసంధానమనే , ుల . ు. , ుతుందనేది . ు ు ుకోవాలో, ుకూల ...ుఃఖహేతువు ుషులలో ులు ులే. ు-నాది ుకుంటారు. ుడి ుభవించాలనుకుంటారు. ,ు ు! , , ు। . , ుందు ువెత్తు ుక్షణం ురాగमैं - ుక్తి ురించే! ుకు ువిప్పు , . ు ు...ునెవ్వరు ... ువ్వు ు, ు ు ుతూనే ు। ుట్టూ ుमैं 'సమయం' ు। ు, ు, ు, ులు- ు।मैं - ు . ుగాలు ుపు ు. ులా ురిస్తుందే ు. ు ువులు

ువాక ున్నమి

    , , , , , , , , ుఃఖం, , , ుత్వం, , , ు ుఖ్యం । मैं


    (ताज़ा खबर)