xavi

प्रकाशित : 01 अगस्त 2022 02:02 IST

वायरल वीडियो: ‌‌‌కేర్‌‌ ు.. ‌ ున్న ు!

‌ ‌: ువుల ు ుచ్చటగా . ుపుతుంటే ుంది. ుడు ు ుతోంది. ుుున్న ుతోంది. 6.5మిలియన్ల ు. 222వేల ు ు.

ున్న ుు ుు ు ుపడ్డాయి. . ుడు ుగా ుంపుగా ుపడ్డాయి. ుడిపై ున్న ు .

‌క్లిప్పింగ్ు ు ు ున్నారు. ు, ుడితో ుకు ుగ్ధులవుతున్నారు. ‌కేర్‌ ు ుందని ు ు। ు ుకున్నాు. 365రోజు ు' ు ు. ు ు ుతమైన ు ు ు ు।विज्ञापन

टैग:

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


ు ున్న ుగు.. ుగా ుంతలో . ుగు.. ు కాపాడుకుకు ు ు ! ు ు .. ురద. मैं...