आजमेलकाआदमी

फादर्स डे

पिता

मां

बेटा
बेटी
अभिभावक

:
ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।

मैं
ు ...

ు ు. ‌‌‌‌‌లైఫ్‌ ురించి ు ుతున్నారంటే...
ుఖులు
.. 250 ుపాకులు !

ుగ్గు ు ుు ు ు ు ుతెచ్చుకు ుు ులు ు!

ు ుదామా
ు ు ు... ‌ ునీ
मैं

ులతో ుడు
ుకున్నా... ులు, ుమంతుడి . ుడు.... - ురు సోదరులు - ుమతో ులకు .

मैंుతున్నారు!

ుకు ుగుల ుగువారి ురించి ు . ు ుటు ుల ురించీ ుతున్నారు.‌‌‌

मैं'కోర్టులో ు - - ' ున్న ు, !

मैं.. ు !

ు ు , ు ుకుంటాం. ుడు ు ు ుకున్నాయి. ుయెలరీని ుకోవడమే ‌.मैं

‌కేజీ ులకీ ుణాలిస్తున్నారు! ‌ ... ు . ుణ్యమాని ుడు ుమూడు ు ుడు ున్నాయి. ు ు ... ుతీసుకోవాల్సిన ు .

मैं‌ ుకీ ‌‌

ుకెళ్లే ు , ు ు . ు 'నంబర్‌‌‌‌‌‌‌‌मैं

! ుండలో ుగున ు ుకుందో . ులు ు ురయ్యే ...

मैं

ువ!
ువ ులాబీ ులను ుకుంటోంది. ు ుల్ని . ుకున్న ....

मैं


‌ ుల్లో... !

ు ... ులే ... ...

गदर


ుల్లోకి ‌‌

ు , ు ులకూ ుపెట్టాక ుటి ుడి ు। ుకే ుడప్పుడూ , ు, .. ుండా

मैं'చిట్టి' ు ుతాడు

‌ 'అబ్బాయి' . ుగులే ు ు ు। ు . ...

.. ! ు ుతాయి ు. ుగానీ ుణ్యమాని ు ుగున్నాయి.

मैंు ుసా!


मैं..


मैं


मैं

(ताज़ा खबर)विश्व समाचार


तेलुगु में सिनेमा समाचार