philfoden

रविवार की कहानी

ईनाडु कथालु

कथा

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।

‌క

ు ‌... ు..!

ులి ు, ు, ు... , - . ు ు, . ువు , ుు . ు ు. ుట్టిపోతాయి. ురు , ులకు ుందోనని . ు ు . मैं

मैं

ు ుకు

‌ ుడ్‌ ుగుపెట్టి.. ుసగా ుకున్న ుట్టి 'బింబిసార'లో ున్న

ుఖులు

.. 'ఐ ‌ ' ు

'తో ుల్కర్ు 'మహానటి'తో ుగు ులకు ుు ు. ుట్టి ుడిగా ు ... ు ుకు.

‌సెంట

...

ు. ులోనూ ు ుకుంటూ . ుల , ుంచి

मैं

ు, ుడు..!

ుస్తాయి ుళ్లాయిస్వామి-హనుమాన్ు ు. ు ుక ు ... ు ుల .

मैं

... ుబడి ..!

ుబడి ు . ుకుని ుబడిని ుకున్నాయి ుు.

मैं

ు ు... !

'ప్రకృతిలో ... ... ుకు ...
मैं

ులకు ...

, ... . ు. ువాళ్ల ... ున్నవాళ్లు అంతకు ు ువ .

मैं

!

ువగా ుంది. ు . ుడు ుమ్ము ుండా ుకు 'ఏసీ ు'

मैं
..!

ు ుకున్నా ు ుుకీ ుగుతూనే . ులోని . ుకే ు. ,

मैं


ులూ, ు ులుండటం . ుడికి ... ుంది. ు ...

मैं

ున... ులిహోర, . ుకోవచ్చని ుంటే... .मैं


!