indiavsenglandtestlivescore

*

‌ ుంది. . ుల ు, ుల ుకోవద్దు. ు ుకు, ులు, ు ుట్టేందు ులు, ు ు।

विज्ञापन

टैग:यकृत


हेपेटाइटिस

वाइरस


संक्रमणों

जागरूकता


:

ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं

!


गदर। ుంది ుంది ుంది ుష్షును ుతుంది. ! ు ుండా ు ుసా? ు! गदर. ు ు . , । ు ుతుంది. ు ,

ుక్యాన్సర్ు ు


ుక్యాన్సర్‌ , , . ులతోనే ? होम

ు ! ు ు. ? ? ుంది. ు ు, ు ు.. ుగ్గురి ు ుంది. , ..

? गदर? , ుండెపోటు ు ు. ులోకి ుకొని (జీఈఆర్‌జీఈఆర్) ుతు. ు . ుండె ు, ు ుండెపోటు

ు ుల ుప్పు! ుల ుప్పు ు ువు, ుర్తుకొస్తాయి. , ులూ ువేమీ ు. ుకూ ుండెజబ్బల ుంచి ు ులకూ ున్నట్టు .


ు!

(స్ట్రెస్‌) ుర్కొనేదే. ుర్కొంటు ు . ు ు. ుకోలేక

‌ ుమేహం ున్నాం. ‌ ులతోనో.. ుగా ‌ ుమేహం ు ున్నాయి.खोज