rahkeemcornwall

अपडेट किया गया : 05 जुलाई 2022 10:13 IST

?

: ు ుగేళ్ల . ు. ‌ు ులు ుతున్నాం. ు ుతు. ు ు ుతుంది. ున్నారని, ున్నారని ుతుంది. ు ు ువులా . ుట్టింటి ు. ుకుంటోంది. ు ుల ు ుర్తుకొని ుతుంది. ు .

- . (ఈమెయిల్)

: ు ు ుకు ున్నాయి. ు ు , ున్నారని, ుతున్నారని ుకోవటం ు ుండటానికి . ు ు ుజువు ు. ు ుకున్నదే ుంటారు. ు, ుట్టింటివారు ుడు ున్నారు. , ు. ు ుడిని . ు, ు, , ు ు ుర్తిస్తారు. ు. ులోని ు ుకునే ులతో ుంది. ుతుంది. ు ు ుకున్నామనీ ున్నారు. ు ు ు। ులు ు ? ు ుందు ుంచే ? ు ు. ు ు ుతు ును , ులు ుకోవాల్సి ుంది. ు. ులను ు ుందని ుసుకోవాలి.

ు, ు

ుు:sukhi@eenadu.in


विज्ञापन

टैग:

ుతుస్రావం (బ్లీడింగ్‌) ు। . ు. ుడప్పు ుతుస్రావం .खोज