पंडिहेरीटी20लिग2021

प्रकाशित : 07 जून 2022 01:09 IST

‌-2022

, ు. ‌ ు . ుకోవలసిన ు ు. ు ులను ! ుంచి ు ుకోవాలి?

1) ।

2) ుగు ు , ును సులుగానే ు।

3) ‌‌‌‌సీఈఆర్‌‌ ుస్తకాలతో .. ువే ు।

4) ‌మెయిన్స్‌ ు. ‌ ుఖ్యమేమీ ు.

) 1 ) 1,2 ) 1,2,3 ) ు

ులైనా 'డి'నే ుర్తిస్తారు.

''పేరున్న ుస్టిట్యూట్ల ుంచి ు ు. ుంచి ు. . ''।

''చాలా ‌ ుంచి ు''

ుల ుంచి ున్నాయి.

‌సివిల్స్ు ‌. ుగు, ు ుగా ున్న ుల ుంచి ుతోంది. ుంచీ ు . .. ులు ''ఈ '' ు।


ుడేం ?

‌ ు ు 24న ువడవచ్చు. ుమారు 13250 ుతుంది.

* ు ు ుండా . ు ుగు ుల ువ ుకోవద్దు. ు ువడేసరికి ‌, ు ుకోవాలి.

* ు ులు ు। ువమంది ుగుతోంది. ుండా . . नंबर 1, नंबर 2 ుు ు ున్నవారు .

* ు ులు ుసుని ు ుకోవాలి. , , ుండా - ులకు ుసుక, ునరావృతం ుండా ుకోవాలి।


*‌ ుంచి ువ ు
ుంచి ు . ుంచి ు ు। . ు ుర్తించలేనట్టుగా .

*.

‌-1లో ు ున్నాయి. . ు ు , ుంది. ును ు। - ుల్‌ ు.ఇక్కడ ుతుంది. ుకంటే... ులూ ు. ు ులు . ‌ ులు ు, ుు ు. ‌ ‌ున్నవి ువ . 95 ుల్ు ‌ున్నవే. ువ.

* ‌ ువగా . ుల్‌ ‌ ు ువు . ువ ుకుంది.

*‌-2 (సీశాట్‌)లో ుంచి ు .

*‌ ‌ ులువుగా .


‌కి ుఇటుగా ు. ు ?

प्रारंभिक


सफलता

मार्गदर्शन


:

ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं

TS परीक्षा 2022: ులు ు!


ుకున్నప్పు ు ు ుకు ుంటారు. ు ు ు. ు ువ , ...

TS परीक्षा 2022: ుపచ్చని ు ుతం!


‌, ... ు। ుపచ్చని ు ుత ులకు ుతున్నాయి. , ‌ ‌ఆక్సైడ్ు

‌ ‌


ులకు ులపై ు ు (రెపో ు) ు ు 90 ‌ ు . ుత ు...


ు ుతం ‌ ‌ (ఇంగ్లిష్‌) (లోకల్‌ ‌మేనేజ్‌)గా ున్నాను. ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

टीएस परीक्षा 2022: परीक्षा


ును ుడ ు...


टीएस परीक्षा 2022: ... !

686 ుకుంది. ‌ ‌ 669 ...


ునరుద్ధరించలేని ులకు ?....