brdvspsm

प्रकाशित : 07 जून 2022 01:03 IST

:ుటికల్స్ు

:‌ ‌ ‌‌

मैं:ు .5,000

ు ువు:16

ు ులు:‌ ‌, ‌

गदर:internshala.com/i/c987eb


‌ ‌

:‌‌‌

:‌ ‌ ‌‌

मैं:गदर .8,000

ు ువు:16

ు ులు:‌ ు ు ు

गदर:  internshala.com/i/4e280b


:मैं

:‌ ‌ ‌‌

मैं:ు .5,000

ు ువు:16

ు ులు:‌, ‌ , ‌-ఎక్సెల్‌, ‌-ఆఫీస్‌, ‌-వర్డ్‌ ుణ్యాలు ు

गदर: internshala.com/i/0c71fa


‌ ‌‌‌‌‌‌

:गदर

:‌ ‌ ‌‌

मैं:गदर

ు ువు:16

ు ులు:ుణ్యాలు, ుభవం ులు

गदर:internshala.com/i/caf4b1


विज्ञापन

: ు.నెట్‌ ు ులు, ుంచి . ు ుల ుచిననుసరించి ు . ులు , ులు ురించి ుచిత ుగోలు . ులు / ు ు ు। ుత్తరాలకి ు ు।


मैं